Telekomünikasyon / Medya

Avrupa Birliği’ne adaylık süreci ile beraber, Türkiye çok kapsamlı ve ciddi bir yeniden yapılanma süreci yaşamaktadır. Bu süreç içinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu sınırsız olanaklar, Türkiye açısından bu arayışlara etkin çözümler oluşturmak bakımından oldukça önemlidir. Çünkü bilgi ve iletişim teknolojilerini esas alan uygulamalar bir yandan yapılanma gereksinimlerine ciddi cevaplar önermekte, diğer yandan küreselleşmeye uyum sağlamada yardımcı olmaktadır. Ayrıca, bilimsel ve teknolojik buluşlar ve özellikle bilginin işlenmesi, iletilmesi ve kullanımına yönelik teknolojiler, önceden kazanılmış üstünlüklerin sürdürülmesini zorlaştırmakta, rekabet üstünlüğü kazanma ve mevcut üstünlüğü koruma konusunda fırsat ve tehditleri çoğaltmaktadır. Türkiye’nin 19’uncu yüzyılda yakalayamadığı sanayileşme dönüşümünü, bilgi teknolojileri uygulamaları açısından gerçekleştireceği hamlelerle telafi etmesi, belki de çağı yakalamak açısından Türkiye’nin görünür gelecekteki en büyük şansıdır.

Bilgi teknolojileri içinde rekabet düzeyinin oldukça yüksek olduğu bilgisayar yazılımı ve donanımı dışında, telekomünikasyon ve görsel ve işitsel yayıncılık (medya) alanlarına özgü regülasyonların varlığı, bu alanları kaçınılmaz olarak ACTECON’un hizmet bütünü içine sokmuştur.

ACTECON’un telekomünikasyon sektörüne yönelik danışmanlık hizmetleri, piyasa aktörleri ve piyasa dışından sektöre yönelik müdahalede bulunan tüm devlet kuruluşları arasındaki ilişkilere yoğunlaşmıştır. Bu ilişkilerin en önemlilerini, müşteriler tarafından sektöre yönelik düzenleyici kurum olan Telekomünikasyon Kurumu (TK)’na yapılacak başvurular oluşturmaktadır. Yetki belgesinin alınmasından, cihaz tip onayına, erişim başvurusundan arabağlantı uzlaştırma talebine kadar çok çeşitli konulara ilişkin başvurular ACTECON’un bilgi birikimine dayalı olarak, sorunları en ekonomik biçimde çözmeye odaklanmış bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

ACTECON, temsil ettiği firmalara, çözüm ortağı olarak hizmet sunduğu hukuk büroları ve hukuk müşavirlik birimlerine telekomünikasyon sektörüne yönelik düzenlemelere ilişkin iktisadi araştırmalar, düzenleyici etki analizleri ve görüşler sağlar. İlgili telekomünikasyon hizmetleri pazarının belirlenmesi, piyasaya giriş özelliklerinin ortaya konması, hakim konum ve etkin piyasa gücü analizleri, fiyat esnekliği analizleri ve birleşme devralmalarla ilgili iktisadi modellemeler 
ACTECON’un konunun uzmanı çalışanları tarafından gerçekleştirilmektedir.

Son 20 yıl içinde telekomünikasyon teknolojisinde ortaya çıkan gelişmelerin neden olduğu bu endüstri ile medya sektörünün yakınsaması, her iki sektöre yönelik iktisadi gerekçelere dayalı hukuk kuralları ve uygulamalarını da etkilemiştir. ACTECON, sahip olduğu hukuk ve ekonomi perspektifi ile müşterilerinin görsel ve işitsel yayıncılıkla ilgili danışmanlık ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamaktadır. Bu kapsamda örneğin telekomünikasyon işletmeciliği ile TV yayıncılığının bir araya gelmesini zorunlu kılan karasal sayısal teknolojiye geçiş sürecinde, ACTECON sunduğu hizmetler ile büyük rol üstlenmiştir.